xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.author.column_heading
   Zeller, Mark [1]
   Zerbini, F. Murilo [2]
   Zéa, Lins Constante [1]
   Zhang, Jìngyuàn [1]
   Zhang, Lei [1]
   Zhang, Yànfang [1]
   Zhang, Yong-Zhen [2]
   Zhang, Yújiang [1]
   Zhou, Xueping [2]
   Zhu, Lìying [1]