xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.author.column_heading
   Xu, Luohao [1]
   Xue, Congcong [1]
   Xue, Ting [1]
   Yamada, Elizabeth Sumi [1]
   Yano, Cassia Fernanda [1]
   Yu, Lingyu [1]
   Yue, Zhicao [1]
   Zhang, Qiujin [1]
   Zhang, Yanding [1]